برچسب » برچسب

نمایش برچسب در کاشمر به روی صحنه رفت
7 ماه قبل

نمایش برچسب در کاشمر به روی صحنه رفت

پس از قریب به یکسال خاموش بودن اجرای نمایش در کاشمر، تئاتر " برچسب " به روی صحنه رفت.