برچسب » شرکت نفت

بلوک زایمانی کاشمر افتتاح شد
10 ماه قبل

بلوک زایمانی کاشمر افتتاح شد

با حضور مسئولین استانی و شهرستان بزرگترین بلوک زایمانی شرق کشور در شهر کاشمر افتتاح شد.